בקשה למשיכת כספי נפטר

לכבוד
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע״מ