העברת כספי נפטר לחשבון חדש בקופת גמל ע“פ תיקון 190

לכבוד
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע״מ

1 פרטי העמית ז"ל
2 פרטי הזכאי
3 הצהרת הזכאי
4 העלאת מסמכים
  • פרטי העמית ז״ל

  • במידה ומספר הספרות בתעודת הזהות קטן מ-9 יש להוסיף אפסים בתחילת המספר