בקשה להתחשבנות מס ע”פ תיקון 190

לכבוד
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע״מ

1פרטי העמית ז"ל
2פרטי הזכאי
3הצהרת הזכאי
4העלאת מסמכים
  • פרטי העמית ז״ל

  • במידה ומספר הספרות בתעודת הזהות קטן מ-9 יש להוסיף אפסים בתחילת המספר