ביטול בקשת העברה

1 פרטי המבקש
2 פרטי חשבון
3 הצהרת ביטול
  • במידה ומספר הספרות בתעודת הזהות קטן מ-9 יש להוסיף אפסים בתחילת המספר