משיכת כספים מקופת גמל / פיצויים

לכבוד
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע״מ